Опис дослідницької стратегії

Відділ складається з 1-ї науково-дослідницької групи  (12 науковців) – керівник пров. наук. співр., к. філос. н. Є.І. Андрос.

Основні напрями діяльності: науково-дослідницька – написання та публікація статей, монографій, участь у національних та міжнародних конференціях;  викладацька – читання курсів та спецкурсів у вищих навчальних закладах України; експертна діяльність – підготовка методично-рекомендаційних матеріалів для органів влади – комітетів Верховної Ради, участь у громадських радах при Президентові України та відповідних міністерствах (культури, освіти та науки), участь у написанні та популяризації Національних доповідей НАН України; публіцистична – публікація статей у загальнонаціональних ЗМІ, виступи на телебаченні та радіо з актуальних питань розвитку філософської культури, філософської антропології.

Основні галузі досліджень: специфіка та визначальні виміри сучасного  філософсько-антропологічного знання, взаємодоповняльність альтернативних філософських уявлень про людину та людське світовідношення, значущість негативної діалектики для сучасного антропологічного розмислу, особливості сучасного антропологічного розмислу у координатах «модерн – постмодерн», феноменологізація та екзистенціалізація антропологічної рефлексії, проблематизація співвідношення визначеностей «Я – Чужий», раціоналізація людського буття як відповідь на постійний світоглядний виклик ірраціоналізму, фундаменталізм та нігілізм як позірно-альтернативні рефлексивно-антропологічні стратегії.

Відділ орієнтується на сучасні західноєвропейські та вітчизняні філософсько-антропологічні розробки і дослідження у зазначених вище галузях.

За останні п’ять років відділ виконував наступні планові теми:

  • «Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання», І кв. 2013 – ІV кв. 2014 рр.
  • «Людська самореалізація як філософсько-антропологічна проблема», I кв. 2015 – IV кв. 2016 рр.
  • «Проблема людини в українських реаліях: екзистенційний вимір», І кв. 2017 – ІV кв. 2019 рр.

Крім зазначених тем в рамках відділу виконувався проект за фінансової підтримки НАН України (конкурсна тематика):

– «Цивілізаційний проект України: світоглядно-ціннісні основи і соціокультурні аспекти» (2016 р.). 

В останні роки були  внесені зміни до основного напряму діяльності підрозділу, здійснена переорієнтація дослідницьких програм до розгляду впливу драматичних та трагічних (історичних та нинішніх) випробовувань долі українців на їхню природу (єство) та аналіз основних рис цього єства. Досліджуються зрізи проблем екзистенційного виміру буття українців (як політичної нації у світі). Досліджується буття української людини у світі як екзистенційна проблема. Розгляд зазначених проблем базується на методі філософсько-антропологічного аналізу, який включає в себе поєднання класичного методу транс-цендування та посткласичні підходи до досліджень антропологічних підвалин людського існування і передбачає поєднання розгляду сфери повсякденності та граничних, межових характеристик людського буття. Поєднується вивчення проблеми людини в українській історії та сьогоденні. Досліджуються філософсько-антропологічні виміри цивілізаційного проекту України, гібридна війна як виклик природі людини в Україні та світі й значення філософської антропології для ціннісної консолідації українського суспільства.