Результати роботи підрозділу

У період з 2013 р. по 2017 р. працівники відділу філософської антропології активно займалися науково-консультативними послугами, працюючи з магістрантами, аспірантами, докторантами провідних українських наукових установ та університетів, зокрема Центру гуманітарної освіти НАН України, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Києво-Могилянської академії, Академії муніципального управління та ін. 

Передача знань у звітний період відбувалася у формі публічних лекцій, методо-логічних семінарів, Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, читань. Зокрема, у 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 роках регулярно проводилися щорічні «Філософсько-антропологічні читання» та щорічні «Шинкаруківські читання». Впродовж цього періоду під керівництвом д. філос. н., професора, провідного наукового співробітника відділу Хамітова Н.В. працював щомісячний методологічний семінар «Філософська антропологія як метаантропологія»; даний науковець займався й філософсько-публіцистичною діяльністю – вів телевізійні програми «Свобода думки», «Мистецтво життя», «Нічні роздуми», «Про вічне», які популяризують досягнення сучасного філософсько-антропологічного знання. Гостями цих радіо- і телепроектів були знані зарубіжні та українські вчені: Й. Дрешер, С. Мінєва, Д. Парк, Ф. Серс, В. Стампер, С.І. Пирожков, М.В. Попович, В.А. Рижко, Т.І. Андрущенко, Г.І. Зеленько, В.Б. Євтух, Н.Г. Мозгова, Ю.Г. Легенький, С.А. Крилова, Я.В. Любивий, О.М. Майборода, В.О. Матвєєв, І.В. Степаненко, Л.О. Шашкова та ін.

Разом з кафедрою філософської антропології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова колективом відділу у звітний період були проведені такі Міжнародні науково-практичні конференції: «Філософська антропологія як метаантропологія та системні трансформації сучасного гуманітарного знання». – Київ,  2013 р.; «Філософія людини  як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства». – Київ, 2015; «Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії» Київ,  2016 р.; «Особистість, стать, сім’я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії». – Київ,  2017 р.

За звітний період був організатором та співорганізатором понад 70 науково-практичних конференцій, круглих столів, методологічних семінарів тощо. Співробітники відділу брали участь у 120 міжнародних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень відділу філософської антропології:

2013 р.: Досліджені проблемні концепти філософсько-антропологічного знання: трансцендентний зріз, який пов’язаний із осмисленням фундаментальних питань буття людини у світі; другий, що пов’язаний із проблемним рядом власне філософсько-антропологічного дискурсу; третій – із неприпустимістю розриву повсякденного та трансцендентного в аналізі, коли екзистенціальні параметри сущого є не потойбіччям, а вплетені у контекст тут-буття; четвертий – із гуманістикою, взятою у єдності її фундаментальних характеристик; і заключний зріз, що пов’язаний із способом самовизначення людини у світі.

2014 р.: Досліджені дві особливі функції філософсько-антропологічного знання: методологічна  та цінносно-орієнтаційна. У першому випадку йдеться про те, що в залежності від того чи іншого тлумачення людського єства, співвідношення сутності та існування людини, тілесного та духовного, задається парадигма розгляду тих чи інших питань гуманітаристики. У другому  – про те, що завдяки засвоєнню даного знання відбувається становлення адекватних та стійких позицій людини (її самовизначення) у світі, формування її світоглядних та ціннісних орієнтацій, осмисленого та вивіреного історичного світобачення, стійкої громадянської позиції тощо.

2015 р.: Здійснено різноаспектне, систематичне дослідження людської самореалізації як визначальної проблеми сучасного філософсько-антропологічного дискурсу; людська самореалізація в двох вимірах: перший, що має стосунок до персональної долі кожного (чітко окреслений персональний вимір); другий – до загальних процесів суспільного порядку. Йдеться також й про екологічні потреби сучасної людини, без задоволення яких подальший суспільний поступ уявляється просто неможливим.

2016 р.: Проведений аналіз проблем самореалізації у буденному, граничному та метаграничному бутті людини; досліджені антропологічні виміри творчості: проблеми самореалізації  та самовираження; цілепокладання як способу самореалізації людини; досліджена особистісна самореалізація на тлі життя та смерті; трансцендентальні та не-онтологічні виміри сучасного людського самоздійснення: деструктивні та креативні прояви досвіду; а також політична самореалізація  людини в умовах сучасної України.

2017 р.: Здійснений аналіз проблем буття людини в тоталітарній державі, осмислені проблеми сьогодення в Україні, що носять буттєвий, екзистенційний характер (йдеться про низку гострих проблем соціально-економічного характеру, нерозв’язаність яких справляє колосальний вплив на суспільне самопочуття та персональну рефлексію людини).