Опис дослідницької стратегії

У сучасному вигляді відділ історії філософії України існує з 1990 року, з 2010 відділ очолює д.філос.н. С.Л. Йосипенко.

У відділі працюють дві дослідницькі групи: філософської думки України Х-XVIII століть (5 наукових співробітників, з них 2 доктори і 3 кандидати наук, керівник – к.ф.н. Я.М. Стратій) та філософської думки України ХІХ-ХХ століть (9 наукових співробітників, з них 2 доктори та 5 кандидатів наук, в т.ч. 2 провідних інженери; керівник – д.ф.н. С.Л. Йосипенко).

Основним напрямом діяльності відділу є фундаментальні дослідження філософської думки у всій різноманітності її функціонування на території сучасної України з моменту зародження до наших днів і філософської думки української діаспори, а також популяризація здобутків історико-філософського українознавства, участь у підготовці та викладанні нормативних та спеціальних курсів у ВНЗ і надання експертних послуг у цій галузі. Співробітники відділу систематично досліджують проблеми методології історико-філософського дослідження, готують до публікації першоджерела з історії української філософії та переклади творів світової філософії, досліджують зв’язки української філософської думки з іншими інтелектуальними традиціями і рецепції світової філософської думки в Україні.

Фундаментальні дослідження, які здійснюються сьогодні у відділі, спрямовані на ще не досліджені ділянки та аспекти історії філософії України, на модернізацію та диверсифікацію методів дослідження, а також на переосмислення історичного досвіду філософської думки України у контексті сучасних глобальних та національних викликів і запитів. Ці дослідження спираються на наступні принципи:

а) методологічна свідомість (застосування в дослідженні сучасної історико-філософської методології);

б) зв’язок історико-філософських досліджень з актуальною філософською проблематикою;

в) сучасні стандарти роботи з текстами;

г) міждисциплінарність (як у межах філософських дисциплін, так і з урахуванням досвіду історичних, літературознавчих, культурологічних досліджень);

ґ) європейський контекст розгляду інтелектуальних процесів в Україні.

У відділі здійснюється підготовка кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. За період 2013-2017 років співробітниками відділу захищені 1 кандидатська (В.П. Волковський) та 1 докторська дисертація (О.Б. Киричок).

Відділ історії філософії України регулярно проводить теоретичні семінари, присвячені проблемам теорії та практики історико-філософського дослідження, а також новим темам і галузям дослідження. У співпраці з іншими установами (Інститут археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського НАНУ, Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка) відділ організовує дві щорічні конференції з міжнародною участю: Історико-філософські читання та Давньоруські історико-філософські читання «Філософські ідеї в культурі Київської Русі»; у 2013-2017 роках щорічно видавав збірник наукових праць «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (редактор О.Б. Киричок).

Упродовж звітного періоду відділ здійснював дослідження відповідно до планових тем:

«Філософська культура домогилянської доби і пізня схоластика XVII-XVIII ст.» (керівник Я.М. Стратій; І кв. 2011 р. – IV кв. 2013 р.);

«Становлення модерної філософської думки в Україні: європейські виклики та національний контекст» (керівник С.Л. Йосипенко, ІV кв. 2012 р. – III кв. 2015 р.);

«Трансформація розуміння людини в українській думці XI – XVIII ст. та її зв’язок з подальшим становленням філософської антропології» (керівник Я.М. Стратій, І кв. 2014 р. – IV кв. 2016 р.);

«Проблеми ідентичності у філософській думці України ХІХ – першої половини ХХ ст.» (керівник С.Л. Йосипенко, ІV кв. 2015 р. – IІІ кв. 2018 р.);

«Еволюція філософської думки в Україні XI – XVIII ст.: від патристики до схоластики» (керівник Я.М. Стратій, І кв. 2017 р. – IV кв. 2017 р.).