Основні відомості про підрозділ

Відділ був створений у 1946 році разом із відкриттям Інституту філософії АН УРСР як відділ історії філософської та суспільно-політичної думки на Україні. У сучасному вигляді відділ історії філософії України існує з 1990 року. У 1990-1996 роках його очолювала д.філос.н. В.М. Нічик (1928-2002), у 1997-2009 – к.філос.н. В.С. Лісовий (1937-2012), з 2010 – д.філос.н. С.Л. Йосипенко.

За увесь період роботи відділу у ньому інституювались такі напрями наукового дослідження:

З кінця 1940-х років – дослідження інтелектуальної історії «революційно-демократичного», а з кінця 1980-х – національно-визвольного рухів в Україні ХІХ – ХХ ст., сьогодні в цій царині працюють О. Забужко, В. Білодід, С. Йосипенко, В. Волковський;

З кінця 1940-х років – видання творів та дослідження філософії Г. Сковороди, сьогодні в цій царині працюють С. Йосипенко, В. Білодід, О. Сирцова;

З кінця 1960-х років – дослідження ранньомодерної філософської думки – періоду «від Вишенського до Сковороди», зокрема філософії у Києво-Могилянській академії, філософії доби Відродження, Реформації та раннього Просвітництва, сьогодні у цій царині працюють В. Литвинов, Я. Стратій, С. Йосипенко, М. Симчич;

Від початку 1980-х років – дослідження філософської думки Київської Русі, сьогодні в цій галузі працюють О. Киричок, О. Сирцова.

Дослідження відділу у згаданих царинах сформували сучасне бачення історії української філософії, яке стало основою переважної більшості існуючих сьогодні університетських курсів, підручників, дисертаційних досліджень з історії філософії України.

З початком 1990-х років у відділі постають нові дослідницькі напрями, зокрема дослідження філософії в академічних та духовно-академічних закладах, наукових товариствах ХІХ-ХХ століть (Н. Філіпенко, І. Валявко, О. Шеремета, В. Волковський); дослідження історико-філософського українознавства, зокрема спадщини Д. Чижевського, І. Лисяка-Рудницького, Ю. Шевельова, В. Горського, В. Лісового (С. Йосипенко, О. Забужко, І. Валявко, В. Волковський). Під керівництвом В. Лісового у відділі була реалізована ціла низка видавничих проектів – антологій модерних ідеологій («Лібералізм», «Націоналізм», «Консерватизм», видання творів Д. Чижевського та ін.

Досвід історико-філософського дослідження давніх періодів та іншомовних текстів різного жанру сприяли розвиткові у відділі різноманітних історико-філософських підходів та жанрів, зокрема з середини 1960-х років тут розвиваються студії з методології історико-філософського дослідження, особливо важливі для української філософії з огляду на те, що історія філософії України в радянський період була єдиною інституйованою в Україні галуззю історико-філософською дослідження; сьогодні в цій галузі працюють С. Йосипенко, О. Киричок, В. Волковський.

Традиційними для відділу є дослідження філософських ідей в літературній творчості та філософській культурі, сьогодні в цій галузі працюють О. Забужко, Н. Поліщук.

Згаданий досвід, напрацьований у відділі, виявився цінним і запитаним сьогодні, коли українська філософська наука активно контактує зі світовою філософією, зокрема співробітники відділу брали і беруть активну участь у перекладах світової філософської класики українською мовою (В. Литвинов, Н. Поліщук, Я. Стратій, С. Йосипенко, Н. Філіпенко, М. Симчич) та у таких міжнародних проектах як «Словник європейських філософій» (С. Йосипенко, О. Киричок).

Тенденції 2000-х років дають підстави говорити про розвиток у відділі нових царин та способів історико-філософського дослідження, зокрема архівних та біобібліографічних студій (С. Кудра, І. Валявко, Н. Філіпенко, О. Шеремета), усної історії (Т. Чайка, О. Шеремета), а також про інституювання нових напрямів дослідження, зокрема історії радянської філософії (С. Йосипенко, В. Білодід, Я. Стратій, М. Симчич, О. Шеремета), та компаративних студій з історії української і західної філософської думки (Н. Поліщук, С. Йосипенко, М. Симчич).

Дослідження співробітників відділу у згаданих напрямах разом з уведенням нових способів і напрямів досліджень, дають підстави говорити про поглиблення, суттєві уточнення, а в окремих випадках – і про радикальні зміни усталеного бачення історії філософії України, а також про внесок досліджень відділу у модернізацію українського філософського мислення за рахунок осмислення історичного досвіду розвитку філософії в Україні та про сприяння, таким чином, формулюванню науково обґрунтованих відповідей на запити побудови сучасної української держави та громадянського суспільства.

Загальна кількість співробітників розділу
Співробітники та аспіранти/докторанти Кількість
Завідувач 1
Заступник(и) завідувача -
Головні н.с. -
Провідні н.с. 2
Старші н.с. 6
Н.с. 1
Молодші н.с. 2
Головні конструктори / інженери /технологи -
Провідні конструктори / інженери /технологи 2
Всього наукових працівників (за винятком докторантів та аспірантів) 14
Сумісники всього -
у % до загальної кількості співробітників -
Докторанти 1
Аспіранти -
Техніки /допоміжний персонал -
На громадських засадах (в т.ч. працівники, що перебувають у довгостроковому стажуванні за кордоном тощо) -