Опис дослідницької стратегії

Відділ складається з 2-х науково-дослідницьких груп  – історії зарубіжної філософії (9 науковців) – керівник проф.., д.ф.н. Лях В.В. і сектор східної філософії (6 науковців) – керівник канд. філос н. Ярош О.А.

Основні напрями діяльності: науково-дослідницька – написання і публікація статей та монографій, участь у національних та міжнародних конференціях;  викладацька – читання курсів та спецкурсів в центральних вищих навчальних закладах України; експертна діяльність – підготовка методично-рекомендаційних матеріалів для органів влади, зокрема, комітетів Верховної Ради; публіцистична – публікація статей у загальнонаціональних ЗМІ, виступи у ТБ та радіо програмах з актуальних питань сучасних історико-філософських і соціокультурних процесів.

Основні галузі досліджень: (а) історія філософії, методологія історико-філософських досліджень, зміна парадигм у сучасній зарубіжній філософії, основні напрямки світової філософії, постмодерн і постмодернізм, трансформації, що відбуваються в соціальній і теоретичній філософії сьогодення, етико-практичний поворот в сучасній зарубіжній філософії, дослідження свободи, гуманізму, глобалізації, проблеми цінностей тощо; (б) історія східної філософії, зокрема, історія індійської філософії, давньокитайської, дзен-буддизму, історія арабо-мусульманської філософії, теоретичні аспекти суфізму, юдаїки, хасидизму.

За період останніх 5-ти років відділ виконував наступні планові теми:

  • «Філософія постмодерну: ретроспективний аналіз та сучасні інтерпретації” – відділ історії зарубіжної філософії, І кв. 2012 р. по ІV кв. 2014 р. (науковий керівник теми – завідувач відділу історії зарубіжної філософії, доктор філософських наук, професор Лях В.В.). В процесі дослідження були експліковані основні ідеї і принципи постмодерної доби, які вплинули на трансформацію філософії та спонукали до переосмислення її вихідних засад. Засвідчено існування певної кореляції між соціальними реаліями сьогодення (процес індивідуалізації, зростання складності, невизначеності і ризиків) і теоретичними напрацюваннями філософії постмодерну (деконструкція, інтерпретація, плюральність тощо). Опублікована монографія «Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну» (18,7 др. а.). Підготовлена Аналітична записка «Теоретичні та практичні аспекти філософії постмодернізму» (Керівник НДР: д.філос.н., проф. В.В.Лях).
  • «Трансформація засад філософії в добу постмодерну» – відділ історії зарубіжної філософії, І кв. 2015 р. по ІV кв. 2016 р. (науковий керівник теми – завідувач відділу історії зарубіжної філософії, доктор філософських наук, професор Лях В.В.). Це дослідження було продовженням попередньої теми, оскільки ретроспективний аналіз філософії постмодернізму, погляд на постмодернізм як на вже певною мірою завершений феномен, що таким чином підлягає рефлексії та потребує визначення його положення в історико-філософському процесі, уможливив дослідження методологічних проблем сучасної філософської думки, які є важливими для розуміння онтології колективних репрезентацій, способу існування культурних, соціальних і політичних реальностей. За результатами дослідження підготовлена колективна монографія «Філософські стратегії постмодернізму: деконструкція і репрезентації». Підготовлена Аналітична записка  «Постмодерн: філософія в пошуках обґрунтування» (Керівник НДР: д.філос.н., проф. В.В.Лях).
  •  «Феномен ідентичності в історико-філософських дискурсах» – відділ історії зарубіжної філософії, І кв. 2017 р. по ІV кв. 2019 р. яка виконується в межах цільової програми наукових досліджень Відділення історії, філософії та права НАН України «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України».
  • «Філософські традиції Сходу у ХІХ – першій половині ХХ століття: трансформації інтелектуальних парадигм» – сектор  історії східної філософії,  IV  кв. 2010 р. – III  кв. 2013 р.
  • «Антропологічні ідеї східних філософій: традиції та інновації» – сектор  історії східної філософії, IV  кв. 2013 р. – III  кв. 2016 р.
  • ««Орієнталістська парадигма» у дослідженні інтелектуальних традицій Сходу: ХІХ – перша половина ХХ ст», – сектор  історії східної філософії, IV  кв. 2016 р. – ІІІ кв. 2018 р.

З 2013 р. групою працівників відділу за результатами спільного Міжнародного конкурсу Російського гуманітарного наукового фонду  та Націо­нальної академії наук України (Інститут філософії і права  Сибірського відділення  Російської академії наук  – Націо­нальна академія наук  України-2014) проводилось дослідження теми ”Соціальна криза в умовах глобалізації  (порівняльний аналіз досвіду Росії та України)”.  На основі виконання науково-дослідної теми була підготовлена Аналітична записка «Трансформація соціокультурних цінностей в добу глобалізації та переходу до інформаційного суспільства».