Відділ логіки та методології науки

Опис дослідницької стратегії і профілю підрозділу


Відділ логіки та методології науки є цілісним колективом, що спирається на  дослідницькі підходи в логіці, методології та філософії науки П.В.Копніна, В.І.Шинкарука, М.В.Поповича, С.Б.Кримського. Протягом багатьох років до 2018 р. відділом керував д.філос.н., професор академік НАН України М.В.Попович.

У 2016 р. до відділу було переведено двох співробітників (д.філос.н. Гардашук Т.В., д.філос.н. Лук’янець В.С.) з відділу філософських проблем природознавства та екології після реорганізації структури інституту. Ці організаційні зміни спричинилися до розширення дослідницької тематики за такими напрямами: прориви, ініційовані новітніми тенденціями науково-технічних революцій («Індустріалізація 4.0») та їхні соціально-антропологічні наслідки (д.філос.н. В.С.Лукянець); екофілософія; синтетична біологія та комплексний аналіз феномену Science-Аrt, що є результатом конвергенції сучасних науки, технологій та мистецтва (Information Art, NanoArt, BioArt, Transgenic Art тощо), його методологічних, соціальних, етичних та естетичних аспектів (д.філос.н. Т.В.Гардашук). Разом з тим ці напрями органічно вписуються в проблематику планової теми «Семіотичний аналіз явищ культури» (2018 – 2020 рр.).

Основні напрями діяльності відділу: науково-дослідницька (написання і публікація статей та монографій); участь у національних та міжнародних конференціях;  викладацька (читання курсів та спецкурсів у вищих навчальних закладах України); експертна діяльність (участь у громадських радах і організаціях, підготовка експертних висновків на запити Президії НАНУ, міністерств та інших структур, робота в Національному комітеті з біоетики тощо); популяризація філософських знань та публіцистика (публікація статей та виступи у ЗМІ).

Основні галузі досліджень: сучасні тенденції логіки, методології і філософії науки, що реалізуються за такими напрямами:

 • розвиток модифікованої структурно-номінативної реконструкції наукових теорій на ґрунті аналізу конструювання, функціонування та удосконалення їхніх взаємопов'язаних складників (понять, мов, моделей, проблем, операцій, оцінок тощо) та їх застосування до епістемологічних, історико-наукових та наукознавчих питань;
 • аналіз мови та науки та логіки наукової аргументації;
 • семіотичний аналіз явищ культури;
 • система цінностей європейської культури та тенденції її поширення в Україні (на основі семантичного аналізу);
 • cтруктурно-семіотичні моделі референції на основі фреґевських и нефреґевських підходів до смислу, значення і референції;
 • методологія та етика біомедичних досліджень, DIY-science; комплексний аналіз феномену Science-Аrt, його методологічних, соціальних, етичних та естетичних аспектів;
 • вивчення та розвиток наукової спадщини академіка М.В.Поповича.
  За звітний період відділом  співробітники відділу виконували такі планові теми:
 • «Європейські цінності: глибинні семантичні структури” (керівник М.В. Попович, І кв. 2012 – ІV кв. 2014 рр., відомча тематика);
 • «Логіка мислення і логіка дії» (керівник М.В. Попович, І кв. 2015 – ІV кв. 2017 рр.);
 • «Сучасна індустрія наукових знань та її вплив на гуманітарну сферу» (І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р., В.С.Лук’янець у складі відділу філософських проблем природознавства та екології);
 • «Антропосфера: сучасні інтерпретації» (ІV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р., Гардашук Т.В. у складі відділу філософських проблем природознавства та екології);
 • «Меганаука ХХІ століття: революційні прориви та соціогуманітарні загрози» (І кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р., В.С.Лук’янець у складі відділу філософських проблем природознавства та екології, а з 2016 р. – у відділі логіки та методології науки);
 • «Феномен життя у сучасному науковому пізнанні» (ІV кв. 2014 р. – ІІІ кв. 2017 р., Т.В.Гардашук у складі відділу філософських проблем природознавства та екології, а з 2016 р. – у відділі логіки та методології науки);
 • Міжнародному дослідницький проект «Логіко-методологічний аналіз мови науки і проблема представлення знання» в межах міжнародного співробітництва між НАН України та Сибірським відділенням РАН (2012–2014 рр.)
 • «Особливості трансформаційних процесів українського суспільства та проблеми його консолідації» (2017 р.) за фінансової підтримки НАН України проект в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України.