Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього 41 50 41 43 42 217
у тому числі  
монографії 1 2 4 2 2 11
з них видано за кордоном
підручники, навчальні посібники 1 1
статті у наукових фахових журналах 11 19 13 19 25 87
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience ) 1 __     1
інші 28 28 24 22 15 117
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок 3.15 3.8 3.15 3.31 3.23 16.69
Список найважливіших публікацій
№  з/п Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва Прізвища співавторів К-сть цитув. Імпакт фактор
1. Мирослав Попович. Кровавый век.   Вид. Фоліо, 2015. – 992 с.      
2. Gardashuk T. Bioart as a Dialogue Dialogue and Universalism (Joutnal of the Society for Universal Dialogue). (PL ISSN 1234-5792) – 2017. – Vol. XXVII. – No. 3. – P.83 – 96      
3. V.Kuznetsov.  What do we mean when using the acronym 'BCS'? The Bardeen–Cooper–Schrieffer theory of superconductivity European Journal of Physics, 2013, 34, 2: 371-382 A.Gabovich 9 0.619  
4. Кузнєцов В. Українська фундаментальна наука і європейські цінності Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Видання 2-ге, доповнене, 2016. 284 с. ISBN 978-966-518-698-4 Габович О., Семенова Н 2  
5. AndriyVasylchenko. Towards the logic of projective identification Journal of Applied Logic. – No. 13 (2015). –  Pp. 197-214          
Підготовка наукових кадрів

Дослідження аспірантів д.філос.н. В.С. Лук’янця О. Жуленков (завершив навчання в аспірантурі 2016 р.) та Ю.Омельченко (завершив навчання в аспірантурі 2017 р.) не були рекомендовані до захисту. Аспірантка к.філос.н. А.А. Васильченка А.Коваленко у листопаді 2017 взяла академічну відпустку за сімейними обставинами.

Підготовка наукових кадрів: 2013 2014 2015 2016 2017
Кількість аспірантів, які працюють під керуванням науковцями підрозділу (у тому числі в інших установах - вказати в дужках)     2 4 1
Кількість докторантів, які працюють під керуванням науковців підрозділу (у тому числі в інших установах - вказати в дужках) - - - - -
Кількість захищених наукових ступенів докторів філософії (кандидатів наук) в даній Установі під керуванням науковців підрозділу - - - - -
Кількість захищених докторів філософії (кандидатів наук) в інших установах під керуванням науковців підрозділу - - - - -
Кількість захищених наукових ступенів докторів наук в даній Установі під керуванням науковців підрозділу - - - - -
Кількість захищених наукових ступенів докторів наук в інших установах під керуванням науковців підрозділу - - - - -
Кількість науковців підрозділу, які отримали ступінь доктора філософії (кандидата наук) - - - - -
Кількість науковців підрозділу, які отримали ступінь доктора наук - - - - -
Кількість науковців підрозділу, які отримали вчене звання старшого наукового співробітника - - - - -
Кількість науковців, які отримали вчене звання професора - - - - -
Список успішно завершених кваліфікаційних робіт (за 5 років), що виконані за участю науковців Підрозділу, в тому числі як наукових керівників/консультантів

Ступені доктора філософії (кандидата наук):

За звітний період за участі науковців підрозділу було підготовлено одного кандидата наук:

[2017] - [Генсіцький Юрій Дмитрович] - [Медіафілософський підхід до преображення людини] - [09.00.09 – філософія науки] - [Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.161.01] - [доктор філософських наук, професор Лук’янець В.С.]

Ступені доктора наук:

За звітний період за участі науковців підрозділу не було підготовлено докторів наук.

Список отриманих об’єктів права інтелектуальної власності за 5 років
Об’єкти права інтелектуальної власності   2013 2014 2015 2016 2017
Патенти на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин Отримані - - - - -
Поставлені на баланс - - - - -
Інші об’єкти права інтелектуальної власності Отримані - - - - -
Поставлені на баланс - - - - -
Права на використання/ліцензії (кількість) Отримані - - - - -
Поставлені на баланс - - - - -
Надходження, отримані Підрозділом від грантів та надання наукових послуг (тис. грн.)
    2013 2014 2015 2016 2017
Надходження від ґрантів (всього) 120 120 - - 172,5
  ДФФД - - - - -
НАН України (процедура за конкурсом) - -   - 172,5
МОН - - - - -
ЄС - - - - -
Інші (зазначити за джерелами) РГНФ 120 120 - - -
Промисловість (якщо є, розбити за джерелами) - - - - -
Фонди (якщо є, розбити за джерелами) - - - - -
Інше (спонсори, якщо є, розбити за джерелами) - - - - -
Надходження від надання послуг (всього) - - - - -
  Надходження від замовлених робіт - - - - -
Надходження від використання інтелектуальної власності, на яку установа володіє правами промислової власності (патенти, корисні моделі, тощо) - - - - -
Надходження від використання інтелектуальної власності без прав промислової власності - - - - -
Якщо є: надходження від інших послуг, деталізуйте - - - - -
Список наданих науково-експертних послуг за 5 років по роках
Рік Автор Назва На замовлення від
2014 Попович М.В. Аналітична записка «Європейські цінності: глибинні семантичні структури» Міністерство закордонних справ
2014 Гардашук Т.В. 23-й річний огляд «Анкета екологічних проблем та виживання людства» (23rd Annual ‘Questionnaire on Environmental Problems and the Survival of Humankind”   The Asahy Glass Foundation, September 2014
2014 Гардашук Т.В. Коментар у статті: Інна Лиховид «Якщо нас обмануть, ми вийдемо знову» Всеукраїнська газета «День,
2015 Гардашук Т.В. Коментар у статті: Інна Лиховид «Iнтелектуальний капітал – ...агресорові?» Всеукраїнська газета «День»  
2017 Гардашук Т.В. Коментар у статті: Інна Лиховид «Грамоти з... триколором» Всеукраїнська газета «День» 
2015 Гардашук Т.В. Відгук на автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.філос.н. Матвійчука А.В. «Екологічна деонтологія: соціально-філософська рефлексія» Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова
2015 Гардашук Т.В. Відгук на автореферат дисертації М.В. Бейліна «Нанотехнології в контексті постнекласичної науки: формування філософських основ» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки Харківський національний університет імені В.Каразіна
2017 Гардашук Т.В. Відгук на автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.філос.н. Соловія Р.П. «Феномен виникаючої церкви в контексті теологічних і еклезіологічних трансформацій у сучасному протестантизмі» Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
2015 Гардашук Т.В. «Методичні вказівки з вивчення курсу «Філософія» для студентів усіх спеціальностей ОКР «Бакалавр» Національного університету біоресурсів і природокористування України. НУБіП
2017 Гардашук Т.В. Відгук на статтю Драченка О.М. «Предварительные результаты исследования всеобщего эволюционного процесса» Північно-Східний науковий центр
2017 Вяткіна Н.Б. Участь у створенні Проект уперекладів Бібліотеки Класичної Світової  Наукової Думки та  Редколегію проекту за участю провідних філософів України Видавництво "Фоліо"
2015 Вяткіна Н.Б. Відзив офіційного опонента на дисертацію А. П. Політюк "Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація)" на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 09.00.06 – логіка КНУ ім. Тараса Шевченка
2015 Вятніка Н.Б. написання Положення з конкурсного відбору проектів підручників і затвердження Колегією МОН України (27.11.2015 р.) МОН України
2017 Вятніка Н.Б. «Sieci socioseman-tyczne wedzy i ich znaczenie dla ludskich wartosci w aspekcie bogacenia sie» Наукова доповідь на запрошення економічного ф-ту Щецинського университету  
  Навроцький В.В. рецензію на кваліфікаційну роботу Тишко Анастасії Петрівни «Теорія конструювання соціальної реальності (на матеріалах Джона Серля)» на здобуття академічного звання бакалавра з філософії зі спеціальності “практична і теоретична філософія”. ДВНЗ Криворізький національний університет
2014 Лук’янець В.С. Рецензія на монографію Рубеля А.В.  «Медіа-комп’ютерні технології і їх роль у перетворенні людини». – К. – 2014.  
2014 Лук’янець В.С. Рецензія на монографію Дубового Б.Т. «Методологічний потенціал теорії «трьох світів» Карла Поппера для сучасної епістемології». – К. – 2014.  
2014 Лук’янець В.С.   Опонування дисертації Прокопенка Б.В. «Феномен конвергенції в становленні меганауки: філософсько-теоретичний аспект». Інститут філософії мені Г.С. Сковороди
2013 Лук’янець В.С. Відгук на статтю Драченко А.М. «Педварительные результаты исследования всеобщего эволюционного процесса»  
2013 Лук’янець В.С. Відгук на статтю Чаленка О.Ю. «Самоорганізація, ентропія в природі та економіці» НАН України
2013 Лук’янець В.С. Відповіді на позов Меньшакова В.П. щодо космічного простору НАН України
2017 Васильченко А.А. член журі захисту докторської дисертації Ірини Листопад   École Pratique des Hautes Études (Париж, Франція)
2013 – 2017 Васильченко А.А. Рецензент у наукових журналах Axiomathes, Sententiae, Філософська Думка
2015 Васильченко А.А. Науковий редактор перекладу книжки Майкла Лакса «Метафізика: сучасний вступний курс» видавництво Дух і Літера
2013 – 2017 Маєвський О.Л. комісії Науково-методичної ради МОН України (з інформатизації та із засобів навчання) МОН України
2013 – 2017 Маєвський О.Л. член Координацiйної ради програми “UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО” в МЗС України МЗС України
2016 Писаренко Ю.Г. Консультування підготовки виставок «Кияни в світі. Відомі та невідомі імена»; «Тризуб – символ державності. Витоки і сучасність Музей історії Десятинної церкви
2017 Попович М.В. Аналітична записка «Логіка мислення і логіка дії» Комітет Верховної Ради України з питань культури та духовності.