Опис дослідницької стратегії і профілю Підрозділу

Відділ соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України складається з однієї науково-дослідницької групи (9 науковців) – керівник д-р філос. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України А.М.Єрмоленко.

Основні напрями діяльності та галузі досліджень відділу пов’язані з актуалізацією проблематики  соціальної філософії та філософії історії відповідно до провідних тенденцій та парадигмальних змін у сучасній соціальній теорії. Співробітники відділу тематизують ціннісно-нормативні чинники обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин, аналізують соціальні інституції та їх морально-етичну леґітимацію, розробляють проблеми модернізації та консолідації українського суспільства, становлення інституцій деліберативної демократії в сучасному світі. Окрім досліджень методологічних засновків та парадигмальних змін у соціальних теоріях науковці відділу працюють і над проблематикою практичної філософії та соціальної етики, застосовуючи їх до аналізу соціальних систем сучасного суспільства, зокрема економіки, політики, науки, техніки тощо. Дослідники відділу займаються також перекладами і готують до друку праці зарубіжних представників сучасної соціальної та практичної філософій українською мовою.

Впродовж звітного періоду (2013–2017 рр.) результати досліджень співробітників відділу дістали вираження у планових темах: «Соціально-філософські проблеми консолідації українського суспільства в умовах модернізації» (I кв. 2012 р. – IVкв. 2014 р.), «Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей» (I кв. 2015 р. – IV кв. 2016 р.) та «Інтелектуальний потенціал дискурсу в розвитку деліберативної демократії в українському суспільстві» (термін виконання: I кв. 2017 р. – IV кв. 2019 р.). Окрім зазначеного співробітники відділу за фінансової підтримки НАН України виконували проект «Суспільний діалог та виклики розвитку сучасного демократичного суспільства» (керівник – д-р філос. наук, професор А.М.Єрмоленко,  2017 р.) у рамках цільової комплексної програми НАН України.

Співробітники відділу соціальної філософії здійснюють наукове керівництво і консультування кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, активно співпрацюють із видавництвами та науковими часописами (Філософська думка, Практична філософія, Мультиверсум, Sententiae, Український гуманітарний огляд, Наука і суспільство, Totallogy, Journal of Ukrainian studies (Канада)), зарубіжними науковими установами (Вільний Університет Берліна; Центр Ганса Йонаса (ФРН); Міжнародний Філософський центр Карла-Отто Апеля (Козенса, Італія); Європейський Гуманітарний Університет (Вільнюс), Рада з досліджень цінностей та філософії (Вашинґтон); Школа аналізу та вирішення конфліктів при Університеті Джорджа Мейсона (Арлінґтон, США), беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Відділ соціальної філософії реґулярно проводить теоретичні семінари, присвячені проблемам соціальної філософії та соціальної теорії.

Окрім науково-дослідницької діяльності (написання та публікація монографій та статей, участь у наукових конференціях), співробітники відділу читають курси та спецкурси  у вітчизняних вищих навчальних закладах та науково-педагогічних центрах за межами України, беруть участь в  експертній діяльності, а саме в підготовці методично-рекомендаційних матеріалів для органів влади – комітетів Верховної Ради,  громадських рад при Президентові України та відповідних міністерств (соціальної політики, освіти та науки),   у підготовці та популяризації Національних доповідей НАН України, а також у публіцистичній діяльності: публікація статей у загальнонаціональних ЗМІ, виступи на радіо та телебаченні з актуальних питань розвитку українського суспільства, глобальних проблем сучасності,  морально-етичної проблематики.