Планування роботи підрозділу

В 2018-2020 роках співробітники науково-дослідницьких груп Відділення релігієзнавства  працюватимуть над темами «Релігійна ідентичність в контексті культурно-цивілізаційного вибору України» та  «Конфесійна диференціація релігійного життя сучасної  України: проблеми толерантизації відносин». В наступному – 2021-2023 рр. – передбачається дослідження ними нових релігійних та  проблемии співвідношення конфесійного і національного в духовному житті України. Н/д  група з практичного релігієзнавства зосередиться на темі «Релігійні чинники  протидії процесам формування української ідентичності: шляхи й засоби  протидії їм». В наступному вона вивчатиме процеси в ісламській уммі України і світу.

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України є єдиною в Україні науковою академічною інституцією з фаху. Саме завдяки утворенню Президією НАНУ в липні 1991року цієї наукової одиниці  вдалося сформувати і розвинути в Україні релігієзнавство як окрему галузь гуманітарного знання, розширити його сферу через включення до навчальних програми вивчення релігієзнавства як обов’язкової навчальної дисципліни, утворення в низці університетів спеціалізованих факультетів і кафедр, а водночас структурувати релігієзнавство шляхом предметної спеціалізації окремих обласних осередків Української Асоціації релігієзнавців на дослідження окремих сфер релігієзнавчого знання. Була  задіяна при Відділенні й університетських кафедрах аспірантура з фаху, стажування й ін.

Проте скорочення в останні 5-10 років  штату працюючих і дослідницької структури нашого  Відділення релігієзнавства, вилучення релігієзнавства із переліку обов’язкових навчальних дисциплін у вузах, а зрештою скорочення кафедр і спеціалізацій з фаху у вузах, зменшення кількості аспірантів і докторантів з фаху  ставить взагалі  під загрозу подальшу долю релігієзнавчої науки. То  ж перед Відділенням нині серед важливих постає проблема збереження релігієзнавства як окремої сфери гуманітарного знання.

Насамперед ми вбачаємо це в актуалізації  питання повернення у вузах релігієзнавства до переліку якщо не  обов’язкових, то хоч би вибіркових навчальних предметів, а то й запровадження викладання  в середній школі  релігієзнавства як навчального предмету. Оприсутнення релігієзнавства  в соціумі ми будемо прагнути задіяти шляхом проведення різних наукових заходів (конференцій, конкурсів, іншого), написанням колективних наукових праць, розширенням написання праць з релігієзнавчої тематики через Малу Академію наук та ін. Ми  прагнемо активізувати діяльність Молодіжної Асоціації релігієзнавців. З цією метою зокрема  відродимо проведення літніх шкіл молодих науковців, проведення конкурсів релігієзнавчих праць тощо.

 Долю релігієзнавства ми  обговоримо на науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю Української Асоціації релігієзнавців, у вересні 2018 року. Проведемо ще при підтримці Міністерстива освіти інауки України виробничу нараду завідувачів кафедрами і деканів релігієзнавчої спеціалізації. Майбутнє релігієзнавчої освіти ми вбачаємо не лише у підготовці через неї викладачів із цього фаху, а й у  підготовці менеджерів релігійної сфери діяльності, що дало  б конфесіям  підставу цільового направлення на такого роду навчання працівників своїх офісів. Певний досвід в цьому вже має філософсько-богословський факультет Чернівецького університету.

На перспективу ми бачимо завершення десь в 2019-2010 році роботи над макетом трьохтомної «Української Релігієзнавчої Енциклопедії», видрук декількатомників з історії українського релігієзнавства і з історії богословської думки України. Маємо завершити роботу над «Концепцією толерантизації міжконфесійних відносин в Україні», науково обгрунтованою схемою конфесійної мережі України. 

Значимою сферою нашої перспективи є ширше включення українських релігієзнавців у діяльність міжнародних релігієзнавчих асоціацій, налагодження творчих зв’язків із зарубіжними релігієзнавчо-навчальними інституціями. Тут значимим було б відновлення після зміни там керівництва наших творчих зв’язків із  Інститутом релігієзнавства Ягелонського університету (Польща) та  Міжнародним центром  права та релігієзнавства Брігам’янгського університету (США).

Важливим є активізація прикладних релігієзнавчих досліджень, зокрема таких сфер релігійного життя як партнерство державно-церковних  відносин, толерантизація міжконфесійних відносин, включення релігійного чинника в процеси суспільного поступу українства, національного відродження  та ін. Відділення останнє прагне реалізувати через недавнє  укладення договору творчої співпраці із Департаментом у справах релігії і національностей Міністерства культури, через налагодження творчого порозуміння із конфесіями. Свіжий приклад цього – участь Відділення у відзначенні 500-ліття Реформації, інформаційне задіяння  у процесах становлення Української  Помісної Православної Церкви. Відділення актуалізує нині широке   відзначення у 2022 році   525-річчя Берестейської Унії.  Варто повернути в Україну творчі здобутки богословів-релігієзнавців діаспори. Відділення  почало це із видруку вибраних творів Івана  Музички, Івана Шевціва, Степана  Ярмуся,  Володимира Олексюка,  Івана Ортинського, Юрія  Мулика-Луцика. Варто видати навчальні посібники із всього циклу релігієзнавчих дисциплін – філософії релігії, соціології релігії, історії та історіософії релігії, психології релігії, етнології релігії, конфесіології релігії, практичного релігієзнавства та ін. При цьому варто подумати й про релігієзнавчі спецкурси, викладання яких на правах сумісників могли б забезпечити науковці Відділення.

Релігійне життя країни з кожним роком оновлюється. При цьому актуалізуються питання включення релігійного чинника в різні сфери суспільного і духовного життя,  наукової обґрунтованості процесу державно-церковних відносин, толерантизації міжконфесійних стосунків. То ж бажано мати в структурі Відділення свою соціологічну групу. Планується залучити нові конфесії в утворену при сприянні  Відділення  до Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань, насамперед релігійні меншини. Актуалізуємо роботу над спеціальним Законом про правовий статус релігійних меншин.

Відтак ділянок наукової і практичної діяльності, де можуть бути активно задіяні співробітники Відділення релігієзнавства багато. Ми завжди налаштовані на свою активну участь у різних релігієзнавчих сферах.